Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27/6 đến ngày 3/7/2022

03-07-2022 16:05

1. Ngày 01/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3066/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành giá, giữ ổn định mặt bằng giá thị trường. SởTài chính theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý kê khai giá, niêm yết giá, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...    

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón; theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng thịt lợn để triển khai các biện pháp cân đối cung cầu phù hợp, nhất là giai đoạn cuối năm. Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát; hạn chế những  thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp, tăng cường chỉ đạo các phòng, ban liên quan quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm; phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Ngày 29/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3000/UBND-TTPVHCC về đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo đạt chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến được quy định tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ban, ngành địa phương năm 2022; tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường các phương thức truyền thông để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trên mạng xã hội; tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa các cấp thông qua màn hình giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến. Các sở, các huyện, thành phố có tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến Quý II/2022 đạt dưới 55% khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 theo Quyết định số 793/QĐ-UBND. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; phục vụ nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế Danh mục dịch vụ công trực tuyến làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tốt việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

3. Ngày 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3015/UBND-CNNXD về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Về công tác tác cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản; công tác xác định tiền hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư (chi phí hoàn trả); công tác thanh tra, kiểm tra

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm đảm bảo đúng thời gian quy định. Về xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.

Giao Cục thuế Tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Ngày 27/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2921/UBND-KGVX về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; sẵn sàng các phương án, kịch bản, chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tuân thủ các quy trình, quy định về hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế và việc thanh, quyết toán chế độ cho các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Ngày 27/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2922/UBND-KGVX về triển khai Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi đưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; công tác chuẩn bị tổ chức và tham dự các Kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Nguyên (có Nghị quyết gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành;kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

6. Ngày 27/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2911/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, cập nhật nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30/5/2022 để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa, mùa bão lũ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước tại địa phương.

7. Ngày 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3025/UBND-KGVX về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáoTrung ương tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Kế hoạch nêu trên.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, triển khai, phối hợp triển khai  thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1523169