Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia

29-03-2024 23:19

Huyện Đại Từ tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng để xây dựng nông thôn mới

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng thời gian quy định tại quyết định của cấp có thẩm quyền và mẫu biểu theo đúng quy định; thực hiện rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các CTMTQG đảm bảo theo đúng quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này; thường xuyên tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền sớm có văn bản báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; có chế tài xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án chuyển đổi mô hình Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng (Đồng Hỷ) thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Văn Lăng (Đồng Hỷ) có tổng nguồn vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng từ nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần khẩn trương tổ chức triển khai các dự án thuộc các CTMTQG đã được giao theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, qua đó tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch được giao. Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378