Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tuyên truyền hiệu quả các thông tin chính thống, tích cực

06-07-2022 15:44

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì Hội nghị 

Trong quý II, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh...

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm; kịp thời định hướng dư luận; xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ ban đầu. Các thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tác nghiệp trên không gian mạng. Hoạt động của các trang, nhóm công khai trên mạng xã hội được củng cố, duy trì đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực.

Trong quý III, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục quán triệt tới các thành viên và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tuyên truyền hiệu quả các thông tin chính thống, tích cực gắn với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Nhân dân khi sử dụng internet, mạng xã hội.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành, MTTQ và các đoàn thể nắm chắc diễn biến tư tưởng Nhân dân, tình hình dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, định hướng thông tin; tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước; tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; tiếp tục tuyên truyền lan tỏa gương người tốt việc tốt.


baothainguyen.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1522459