Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Văn bản tiếp nhận và trả kết quả

Thông báo lịch trực của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ xã Bảo Linh

https://cms.thainguyen.vn/documents/268425/393541/01+Q%C4%90-H%C4%90ND/173b9a23-ed85-48c7-bd5d-52622168d39f

Những việc cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được làm

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp...